Persona seleccionada: Núria Auquer Llauró

Mume 001-22 Recepcionista a temps complet  del Consorci del Museu Memorial de l’Exili

 

Lloc de treball: Recepcionista a temps complet

Categoria: Grup D1

Horari: De dimarts a dissabte, variable en funció del servei

           

Jornada: 37,5 h/setmana

Unitat: Consorci del Museu Memorial de l’Exili (Mume)

 

Centre de treball: A la Jonquera, carrer Major, 43-47

Forma d’ocupació i durada:

Contracte de treball de durada determinada, per un període màxim tres anys

Requisits

  • Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup D1.

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir  amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

  • Disposar de la titulació d’Ensenyament Secundari Obligatori o equivalent.
  • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Funcions

 

  • Obertura i/o tancament del museu, que inclou l’atenció al públic, venda d’entrades, venda d’articles de la botiga - llibreria.
  • Segons necessitats del servei, suport a altres tasques bàsiques del funcionament del museu.

 

 

 

Aspectes a valorar

 

  • Experiència en el sector turístic i/o atenció al públic en centres culturals o museístics.
  • Certificats de nivell d’anglès i francès.
  • Habilitats comunicatives.
  • Actitud proactiva i amb iniciativa.
  • Capacitat d’organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 20 dies naturals a partir de la data de publicació.

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum professional al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. amb la referència Mume 002/2022 cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

Es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l’experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir.

Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb el perfil professional.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Altres informacions d’interès

Contra aquesta convocatòria, la persona interessada pot interposar demanda contenciosa laboral davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les previsions establertes a l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, i seguint el procediment establert als articles 151 i 152 de la referida LRJS, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Us informem que les vostres dades personals seran tractades pel MUME, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar en aquest procés de selecció. D’acord amb la normativa vigent podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació.

virtual visit eng1 250p

StorymapENG

WebdocENG

Calendar

<<  <  October 2022  >  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su